Zápis do prvních tříd

05.03.2018

Vážení rodiče, v úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 do 17,00 hodin.
    První třída je z hlediska vývoje velmi významným krokem, spíš skokem, v životě dítěte i celé rodiny. Zprostředkovává přechod z rodinného života a předškolní výchovy do systematického povinného vzdělávání. Vstup do první třídy patří k nejnáročnějším obdobím, se kterým se musí člověk ve svém životě vyrovnávat. Přináší pravidelný způsob práce, nové prostředí, další lidi a vztahy, změnu režimu. A protože velmi dobře známe náročnost této životní etapy, respektujeme přirozené potřeby žáků a jejich individuální úroveň.
    Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené např. v oblasti motoriky, samostatnosti a zodpovědnosti, mělo by mít dostatečnou slovní zásobu, mělo by zvládat orientaci v prostoru, nemělo by mít vážnější problém s dodržováním denního režimu, mělo by znát základní společenská pravidla. Orientuje se v elementárních počtech.
    Největší oporou, a to nejen v této době, jsou právě rodiče, kteří by měli svým dětem číst, vyprávět, dbát na pohybové aktivity, vést je ke správným návykům a věnovat jim soustředěnou pozornost. Také proto naše škola podporuje i mimoškolní aktivity např. v podobě různých zájmových útvarů např. kroužek anglického jazyka a nepovinných předmětů. Hudebně nadaní žáci se mohou realizovat ve školním pěveckém sboru a nově v rámci nepovinného předmětu nabídneme budoucím prvňáčkům rozvíjení pohybové a sportovní dovednosti navíc s podporou sportovních poděbradských klubů a profesionálních trenérů.
    Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu pro školní rok 2018/2019 dítě, kterému je šest let v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Je také nezbytné přinést s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, je odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti je nutno doložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
     Děti, které se již zúčastnily zápisu v naší škole v loňském roce a zahájí u nás v září povinnou školní docházku, nemusí již zápis opakovat.
        Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy včetně spádových obcí. Poté jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Poděbradech. Následují uchazeči s bydlištěm mimo Poděbrady. Ve školním roce 2018/2019 může škola přijmout 120 žáků.
    Rodiče mohou přímo na místě zápisu využít konzultaci se školním psychologem.
    V případě onemocnění dítěte bude náhradní zápis 9. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin. Ze závažných důvodů lze s vedením školy dohodnout i jiný termín.
    Informační schůzky s našimi učitelkami např. o vzdělávacím programu školy, mimoškolních aktivitách, profilu školy, školní zralosti i obsahu zápisu se uskuteční v poděbradských mateřských školách 8. března 2018 od 15,30 hodin.
    Ve středu 14. března v době od 14,00 do 17,00 hodin si budoucí prvňáčci a jejich rodiče mohou prohlédnout školu, učebny a další zařízení, které je našim žákům k dispozici.
    Velmi si vážíme důvěry, jež se nám dostává od rodičů, kteří se rozhodli svěřit vzdělávání svých dětí naší škole.
    Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme, že první třídy povedou paní učitelky Mgr. Iveta Niedermirtlová, Mgr. Sabina Máčalíková a Mgr. Dana Šafránková.
    Na setkání s novými žáky a jejich rodiči se těší všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Vlastislav Sýkora

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 naše škola přivítala rodiče s budoucími prvňáčky. Zápis do prvních tříd probíhal nejen v budově ve Školní ulici, ale i na Žižkově. Všechny děti měly také možnost seznámit se s prostředím, které budou od 3. září 2018 pravidelně navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárečky, které si spokojení předškoláci po prvních přijímacích zkouškách hrdě odnášeli domů. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)