Zápis do prvních tříd

05.03.2018

Vážení rodiče, v úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 do 17,00 hodin.
    První třída je z hlediska vývoje velmi významným krokem, spíš skokem, v životě dítěte i celé rodiny. Zprostředkovává přechod z rodinného života a předškolní výchovy do systematického povinného vzdělávání. Vstup do první třídy patří k nejnáročnějším obdobím, se kterým se musí člověk ve svém životě vyrovnávat. Přináší pravidelný způsob práce, nové prostředí, další lidi a vztahy, změnu režimu. A protože velmi dobře známe náročnost této životní etapy, respektujeme přirozené potřeby žáků a jejich individuální úroveň.
    Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené např. v oblasti motoriky, samostatnosti a zodpovědnosti, mělo by mít dostatečnou slovní zásobu, mělo by zvládat orientaci v prostoru, nemělo by mít vážnější problém s dodržováním denního režimu, mělo by znát základní společenská pravidla. Orientuje se v elementárních počtech.
    Největší oporou, a to nejen v této době, jsou právě rodiče, kteří by měli svým dětem číst, vyprávět, dbát na pohybové aktivity, vést je ke správným návykům a věnovat jim soustředěnou pozornost. Také proto naše škola podporuje i mimoškolní aktivity např. v podobě různých zájmových útvarů např. kroužek anglického jazyka a nepovinných předmětů. Hudebně nadaní žáci se mohou realizovat ve školním pěveckém sboru a nově v rámci nepovinného předmětu nabídneme budoucím prvňáčkům rozvíjení pohybové a sportovní dovednosti navíc s podporou sportovních poděbradských klubů a profesionálních trenérů.
    Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu pro školní rok 2018/2019 dítě, kterému je šest let v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Je také nezbytné přinést s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, je odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti je nutno doložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
     Děti, které se již zúčastnily zápisu v naší škole v loňském roce a zahájí u nás v září povinnou školní docházku, nemusí již zápis opakovat.
        Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy včetně spádových obcí. Poté jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Poděbradech. Následují uchazeči s bydlištěm mimo Poděbrady. Ve školním roce 2018/2019 může škola přijmout 120 žáků.
    Rodiče mohou přímo na místě zápisu využít konzultaci se školním psychologem.
    V případě onemocnění dítěte bude náhradní zápis 9. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin. Ze závažných důvodů lze s vedením školy dohodnout i jiný termín.
    Informační schůzky s našimi učitelkami např. o vzdělávacím programu školy, mimoškolních aktivitách, profilu školy, školní zralosti i obsahu zápisu se uskuteční v poděbradských mateřských školách 8. března 2018 od 15,30 hodin.
    Ve středu 14. března v době od 14,00 do 17,00 hodin si budoucí prvňáčci a jejich rodiče mohou prohlédnout školu, učebny a další zařízení, které je našim žákům k dispozici.
    Velmi si vážíme důvěry, jež se nám dostává od rodičů, kteří se rozhodli svěřit vzdělávání svých dětí naší škole.
    Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme, že první třídy povedou paní učitelky Mgr. Iveta Niedermirtlová, Mgr. Sabina Máčalíková a Mgr. Dana Šafránková.
    Na setkání s novými žáky a jejich rodiči se těší všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Vlastislav Sýkora

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.