Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Školní jídelna je součástí základní školy a připravuje obědy pro žáky, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky.                                                                                                               

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují.
Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků. Pokud žák dosáhne v průběhu školního roku (1. 9. -31 .8.) věku, který přísluší dané kategorii, pak do této kategorie spadá po celý školní rok.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou a stravovací komisí, na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Je veřejně přístupný v jídelně, na stránkách školy nebo www.strava.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, zaplatí poplatek za stravování a zakoupí si bezkontaktní čip v hodnotě 55,- Kč, který je nevratný. Stravné se platí zálohově buď inkasem z účtů, vždy k 20. dni v měsíci, nebo hotově v jídelně nejpozději do 25. dne měsíce na další měsíc. Zaměstnanci pak mohou platit formou srážky ze mzdy, doplatkem.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v jídelně. Každý žák má v době přítomnosti na vyučování nárok na jeden oběd.  První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, se považuje za pobyt ve škole. V tento den je možné odebrat oběd do jídlonosičů. Jídlonosiče nesmí být ze skla! Jídlo je určeno k přímé spotřebě a za jeho kvalitu po vynesení z jídelny ŠJ nezodpovídá!

Obědy se vydávají ve stanovenou výdejní dobu.

Při absenci je nutné obědy odhlásit den předem do 14:00! Zpětné odhlašování obědů není možné – pokud si strávník oběd neodhlásí, strava mu propadne bez náhrady.

Informace o stavu svého konta, dostane každý strávník na požádání v kanceláři ŠJ.

Strávníkům, kteří si aktivují připojení na webovou stránku www.strava.cz, je přehled o stavu konta zasílán 1x měsíčně na jeho e-mailovou adresu.

Případné přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku.  Strávníci, kteří končí stravování, se musí osobně odhlásit a přeplatky si vyzvednout u vedoucí ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch ŠJ.

Pokud jsou v nabídce 2 hlavní jídla, má každý strávník vždy přihlášený oběd č. 1. Přeobjednávku na oběd č. 2 je nutné provést nejpozději týden předem do 14.00 hodin. Pokud nebude na jeden z druhů jídla přihlášeno více než 20 strávníků, jídlo se nevaří! V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří, strávníci jsou včas informováni a automaticky odhlášeni.

Pokud si strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku za poplatek 3,- Kč.

Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Nevynášejí nádobí z jídelny. Za hrubé porušení řádu ŠJ může být strávník vyloučen ze stravování. Veškeré škody na majetku ŠJ strávníkem způsobené je povinen strávník uhradit.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V úterý 3. dubna a ve středu 4. dubna 2018 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd. Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 do 17,00 hodin.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků (těch, kteří podávali přihlášku na gymnázia) Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy, 1. patro č. 14, v týdnu od 12. března 2018 proti podpisu zákonného zástupce.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

* 25. 5. 2018 - 3. 6. 2018 * cena 7.490,- Kč * doprava LUX BUS * plná penze * hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar)