Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, Okres Nymburk
tel. 312 316 900
e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových útvarů - kroužků organizovaných školou. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, výši platby za školní rok, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na v budově na Žižkově. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu kroužku, který vám může dát i další bližší informace. Celoroční kurzovné zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 30. 9. 2019 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 9. 9. 2019 (kromě Předškoláčka).

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

Předškoláček
Školní ulice
Mgr. M. Szabóová, Mgr. D. Šafránková 
700,- Kč

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka  na vstup do školy. S předstihem se adaptuje na nové prostředí, seznámí se s novými kamarády, „doladí“ školní připravenost a zábavnou formou si vyzkouší školní činnosti. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění – rytmus, paměť, pozornost a myšlení. Velkou pozornost budeme věnovat předčtenářské gramotnosti, budeme si hrát s texty, podněcovat fantazii a kreativitu, malovat a tvořit. Setkání budou probíhat 1x měsíčně každé první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin. První schůzka 7. 10. 2019, na které proběhne i platba.

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd
Ing. J. Klabanová 
1 700,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.
Schůzky budou probíhat ve čtvrtek  od 13.45 do 14.30 hod.   Děti si vyučující vyzvedává v ŠD a dohlíží na ně do 15.00 hod. (návrat z vycházky).

Kroužek keramiky
Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová
1 900,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Určeno pro žáky 1. až  4. ročníku. Schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek od 13.45 do 15.15 hod.

Kroužek dramatické výchovy
PaedDr. Nataša Doležalová
1 700,- Kč 

Formou dramatických her si děti osvojí komunikaci ve skupině, ovládání svého hlasu i těla. Budeme rozvíjet slovní zásobu, prostorovou představivost i rytmické cítění. Seznámí se s počátky přednesu a vyzkouší si herní dovednosti. Na žáky čeká spousta pohybových her, malé herecké etudy nebo práce s loutkou. Potrápíme jazýček říkadly, naučíme se pár pěkných básniček a spolu vytvoříme malé vystoupení. Kroužek je vhodný pro žáky přednostně 2. a 3. ročníku. Setkávat se budeme vždy v pondělí od 13.45 do 15.15 hod.

Miniházená 
Mgr. J. Weiszová 
1 700,- Kč

Žáci se seznámí s pravidly miniházené a zúčastní se turnajů v miniházené mezi  ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s garantem projektu, který je zároveň metodik a trenér mládeže. Určeno pro žáky 2. – 5. ročníků, konání v úterý 6. vyučovací hodinu.

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám
Mgr. R. Martínková 
1 400,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.
Termín konání: čtvrtek  14.40 - 15.25 hod.

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám
Mgr. L. Líbalová 
1 400,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd. Termín konání: čtvrtek  14.40 - 15.25 hod.

Kroužek polytechniky
Mgr. L. Líbalová
1 400,-Kč

Cílem kroužku je vytvořit u žáků pozitivní vztah k technickým oborům a seznámit je se základy robotiky. Rozvíjet manuální zručnost žáků, ale i kreativitu, samostatnost, výtvarné a technické cítění.
Termín konání: čtvrtek  13.35 - 14.30 hod.

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

Předškoláček v budově na Žižkově 
Mgr. P. Růžková, Mgr. R. Vrchotová 
700,- Kč

Viz Předškoláček ve Školní ulici

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a  2.  tříd 
Ing. J. Klabanová
1 700,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně v malých skupinách žáků. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným slovním okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. Schůzky budou probíhat  v pátek, pro 1. roč. od 13.15 do 14.00 hod., pro 2. roč. od 14.00 do 14.45 hod. Žáky si vyučující vyzvedává v ŠD a dohlíží na ně do 15.00 hod. (návrat z vycházky).

 _____________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU (NÁZEV):

..........................................................................................................................................

JMÉNO ŽÁKA, TŘÍDA:

..........................................................................................................................................

PODPIS RODIČŮ, TEL. KONTAKT

..........................................................................................................................................

 

Den otevřených dveří a velikonoční jarmark

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří a velikonoční jarmark.

25. března od 14:00 do 17:00 Školní ulice

26. března od 14:00 do 17:00 ŽižkovTěšíme se na setkání!

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde .

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve středu 1. dubna 2020 a ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.