Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Školní jídelna je součástí základní školy a připravuje obědy pro žáky, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky.                                                                                                               

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují.
Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků. Pokud žák dosáhne v průběhu školního roku (1. 9. -31 .8.) věku, který přísluší dané kategorii, pak do této kategorie spadá po celý školní rok.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou a stravovací komisí, na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Je veřejně přístupný v jídelně, na stránkách školy nebo www.strava.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, zaplatí poplatek za stravování a zakoupí si bezkontaktní čip v hodnotě 55,- Kč, který je nevratný. Stravné se platí zálohově buď inkasem z účtů, vždy k 20. dni v měsíci, nebo hotově v jídelně nejpozději do 25. dne měsíce na další měsíc. Zaměstnanci pak mohou platit formou srážky ze mzdy, doplatkem.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v jídelně. Každý žák má v době přítomnosti na vyučování nárok na jeden oběd.  První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, se považuje za pobyt ve škole. V tento den je možné odebrat oběd do jídlonosičů. Jídlonosiče nesmí být ze skla! Jídlo je určeno k přímé spotřebě a za jeho kvalitu po vynesení z jídelny ŠJ nezodpovídá!

Obědy se vydávají ve stanovenou výdejní dobu.

Při absenci je nutné obědy odhlásit den předem do 14:00! Zpětné odhlašování obědů není možné – pokud si strávník oběd neodhlásí, strava mu propadne bez náhrady.

Informace o stavu svého konta, dostane každý strávník na požádání v kanceláři ŠJ.

Strávníkům, kteří si aktivují připojení na webovou stránku www.strava.cz, je přehled o stavu konta zasílán 1x měsíčně na jeho e-mailovou adresu.

Případné přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku.  Strávníci, kteří končí stravování, se musí osobně odhlásit a přeplatky si vyzvednout u vedoucí ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch ŠJ.

Pokud jsou v nabídce 2 hlavní jídla, má každý strávník vždy přihlášený oběd č. 1. Přeobjednávku na oběd č. 2 je nutné provést nejpozději týden předem do 14.00 hodin. Pokud nebude na jeden z druhů jídla přihlášeno více než 20 strávníků, jídlo se nevaří! V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří, strávníci jsou včas informováni a automaticky odhlášeni.

Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Nevynášejí nádobí z jídelny. Za hrubé porušení řádu ŠJ může být strávník vyloučen ze stravování. Veškeré škody na majetku ŠJ strávníkem způsobené je povinen strávník uhradit.

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

DOPLŇKOVÉ VOLBY ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souladu s § 167 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího lístku odevzdaným v kanceláři školy do 29.8.2019. Přihláška ke stažení zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTKY PEDAGOGA. Bližší informace na tel. č. 733 708 162

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN - pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.